گاف فرهنگ نوشته‌های پراکنده و کوتاه محمدرضا زائری در مورد فرهنگ است. مانند بسیاری دیگر از کتاب‌های زائری، عنوان کتاب جالب است (گاف هم حرف آخر فرهنگ است و هم واژه‌ای اصالتاً فرانسوی). زائری ادعا می‌کند در بسیاری از زمینه‌های فرهنگی مانند حجاب، موسیقی، کتاب‌خوانی و ازدواج به جای حرف‌های نظری سنگین، نیاز به حرف‌های قابل فهم و به تعبیر من روی زمین داریم. از این جهت از ایشان ممنونیم اما این جور حرف‌ها جایگاهش به نظرم همان نشریهٔ خیمه‌شان یا تلگرام و توئیتر است، نه کتاب. مخاطب کتاب‌خوانی در ایران تقریباً معلوم است و این کتاب نمی‌دانم دقیقاً چه حرفی فراتر از غرهای طی‌ مسیریِ تاکسی دارد که آدم چیزی ازش یاد بگیرد.