بیهوده کوشی مرگ!

نامم فراموشی‌ست


در دفتر دل می‌نویسم باز

تقدیرِِ ناچارست کوچیدن...

یاد و حسابش را

باشد برای بعد!


دوشنبه ۱۷ دسامبر ۲۰۱۲

منهتن، نیویورک