این که دیده‌ای سراب نیست

خواب آب نیست

اشک‌های تشنه را دوباره پاک کن، ببین

در کویر خشک ناسپاسی سپاه خصم

جز هجوم کینه، هیچ ابر خواهشی

روی خوش به ما نشان نداده است

 

24 خرداد 1390