جانش به لبش بود که تیری دیگر ...

انگار که از آب نفیری دیگر ...


مشکی که به گریانی باران شده بود

فریاد برآورد: امیری دیگر ...


منهتن، نیویورک

جمعه ۱۸ ژانویه ۲۰۱۳