حاضرجوابی‌اش به نهایت رسیده بود

او در جوار آب، عطش را جواب کرد