آسمان را به دو دستان بلندت سوگند

مرد و مردانگی از تشنگی‌ات می‌بارد