دست‌های هم را گرفته بودیم

تو در شب قدم می‌زدی

من

در تاریکی